+48 661 344 384
www.sandurski.eu

Blog Radcy Prawnego

Przemysław Sandurski

Wady i zalety SKA

 Zalety SKA:

 1. możliwość uniknięcia tzw. podwójnego opodatkowania dochodów – podatek dochodowy płaca wyłącznie wspólnicy po wypłacie im zysku;
 2. możliwość przesunięcia w czasie płatności podatku dochodowego, aż do swobodnej decyzji wspólników o wypłacie dywidendy – brak zaliczek na poczet podatku dochodowego, jeżeli w ciągu roku nie było wypłat zaliczek na poczet zysku;
 3. możliwość takiego skonstruowania statutu spółki i ułożenia wzajemnych stosunków w spółce, aby przy zachowaniu rzeczywistego wpływu na działalność spółki(komplementariusze mają decydujący wpływ na działania podejmowane przez SKA bez konieczności uczestniczenia w pokryciu kapitału zakładowego), możliwe było czerpanie z niej zysku przy jednoczesnym ograniczeniu odpowiedzialności za zobowiązania spółki;
 4. możliwość uczynienia komplementariuszem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej w celu ograniczenia/wyłączenia osobistej odpowiedzialności osób fizycznych.
 5. brak odpowiedzialności akcjonariuszy za zobowiązania SKA;
 6. brak opodatkowania części zysku spółki przeznaczonej na reinwestycje (zatrzymanego w SKA);
 7. możliwość pozyskiwania kapitału w wyniku emisji akcji oraz wprowadzenia SKA do obrotu publicznego;
 8. anonimowość akcjonariuszy w przypadku wyemitowania przez SKA akcji na okaziciela;
 9. możliwość ustanowienia rady nadzorczej (jeżeli liczba akcjonariuszy przekracza dwadzieścia pięć osób, ustanowienie rady nadzorczej jest obowiązkowe).
 10. udział w zysku spółki jest określany w statucie i może być określony w oderwaniu od wysokości wniesionego wkładu.

Wady SKA:

 1. minimalny kapitał zakładowy w wysokości 50 tysięcy złotych;
 2. wysoki koszt obsługi księgowej – dopuszczalna jest wyłącznie pełna księgowość (w przypadku gdy komplementariuszem jest celowa spółka z o.o. istnieje dodatkowy koszt prowadzenia pełnej księgowości również dla niej);
 3. koszty notarialne – statut SKA i jego zmiany wymagają formy aktu notarialnego, a uchwały walnego zgromadzenia powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza;
 4. skomplikowane prowadzenie spraw korporacyjnych spółki ze względu na podleganie w zakresie większości regulacji tym samym wymaganiom co spółki akcyjne, a w razie gdy komplementariuszem jest sp. z o.o. dochodzą kwestie reprezentacji SKA.