+48 661 344 384
www.sandurski.eu

Blog Radcy Prawnego

Przemysław Sandurski

Uprawnienia nabywcy udziału w nieruchomości i pozostałych współwłaścicieli po egzekucji z nieruchomości

Jakie są prawa nabywcy udziału w nieruchomości oraz co się dzieje z prawami obciążającymi kupiony udział?

W razie nabycia udziału w nieruchomości nabywca staje się współwłaścicielem nieruchomości (chyba że nabywcą jest wcześniejszy współwłaściciel, wtedy zwiększeniu ulega jego udział lub staje się jedynym właścicielem). Podkreślenia wymaga przy tym, że z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności wygasają wszelkie prawa obciążające nieruchomość (np. służebność gruntowa, osobista, hipoteka) oraz skutki zabezpieczenia roszczeń osobistych na nieruchomości (np. prawo odkupu, dzierżawy, najmu). Nie są w stosunku do nabywcy skuteczne umowy co do podziału nieruchomości do korzystania.

Jako współwłaściciel nabywca udziału uprawniony jest do:

 1. rozporządzania (np. sprzedaży, zamiany, darowizny, obciążania jej lub zrzeczenia się go) swoim udziałem,
 2. współdziałania w zarządzie rzeczą wspólną,
 3. współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej,
 4. otrzymywania pożytków i przychodów z rzeczy,
 5. wykonywania czynności oraz dochodzenia roszczeń zmierzających do zachowania wspólnego prawa,
 6. żądania zniesienia współwłasności, a tu w szczególności:
  • podziału fizycznego rzeczy pomiędzy współwłaścicieli z ewentualnym wyrównaniem różnicy wartości powstałych z podziału części przez dopłaty,
  • przyznania całej rzeczy jednemu ze współwłaścicieli lub kilku na współwłasność za ich zgodą i zasądzenie od nich spłat na rzecz pozostałych współwłaścicieli,
  • licytacyjnej sprzedaży rzeczy wspólnej.