+48 661 344 384
www.sandurski.eu

PPK Brzeg

Dane klienta

Klient Punkt Pomocy Kryzysowej
Strona internetowa http://ppk.mops-brzeg.pl/

Opis projektu

  • świadczenie kompleksowej pomocy prawnej osobom, dzieciom, rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji kryzysowej w wyniku zdarzenia losowego, sytuacji rodzinnej lub trudnych przeżyć osobistych;
  • udzielanie szybkiej, doraźnej pomocy osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej,
  • prowadzenie specjalistycznego poradnictwa w zakresie prawa cywilnego, karnego, rodzinnego, prawa pracy;
  • udzielanie wsparcia dla osób dorosłych, młodzieży, dzieci, osób starszych, rodzin w trudnej sytuacji życiowej,
  • współpraca z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sądem rodzinnym, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Poradniami pedagogiczno – psychologicznymi, Policją, Zespołem Interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i innymi instytucjami,
  • świadczenie kompleksowych oddziaływań wobec osób doznających przemocy domowej, usług i doradztwa prawnego w Punkcie Pomocy Kryzysowej  w szczególności dla  ofiar przemocy, rodzin z problemem alkoholowym, osób i rodzin z problemem  Udzielanie pomocy interwencyjnej i wsparcie dla dorosłych osób   doznających przemocy i dzieci krzywdzonych.  Udzielanie porad prawnych dla osób   znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
  • udzielanie porad socjalno – prawnych dla osób doznających przemocy domowej i rodziców dzieci krzywdzonych,
  • pomoc w konstruowaniu pism np. pozwów, wniosków itp., z wykorzystaniem terminologii prawniczej do instytucji państwowych,