+48 661 344 384
www.sandurski.eu

Prawo cywilne

Prawo cywilne

Prawo cywilne

Kancelaria oferuje kompleksowe usługi w zakresie udzielania porad, wydawania pisemnych i ustnych opinii oraz prowadzenia przed organami administracyjnymi, sądowymi i organami ścigania spraw z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego.

W szczególności świadczymy usługi w zakresie:

Prawa rzeczowego:

 • kupna, sprzedaży rzeczy, w tym nieruchomości i roszczeń z tym związanych;
 • ochrony prawa własności i posiadania rzeczy;
 • prowadzenia postępowania dotyczącego zasiedzenia rzeczy;
 • spraw związanych ze współwłasnością rzeczy i praw;
 • ograniczonych praw rzeczowych;

Prawa zobowiązań:

 • dochodzenia roszczeń pieniężnych i niepieniężnych;
 • opiniowania projektów umów, ogólnych warunków umów oraz wzorców umownych w zakresie zgodności z prawem oraz interesem klienta;
 • dochodzenia zadośćuczynień i odszkodowań od podmiotów zobowiązanych do ich zapłaty;
 • ochrony przed nieuprawnionymi roszczeniami;
 • spraw z zakresu umów najmu, leasingu, pożyczki, kredytu, rent, dożywocia i innych;
 • spraw z zakresu umów spółki cywilnej;

Prawa spadkowego

 • stwierdzenia nabycia spadku i poświadczenia dziedziczenia;
 • odpowiedzialności za długi spadkowe;
 • działu spadku i znoszenia współwłasności;
 • dochodzenia roszczeń z tytułu zachowku;
 • spraw z zakresu rozrządzeń testamentowych oraz umów o dziedziczenie;

a także innych spraw z zakresu prawa cywilnego.