+48 661 344 384
www.sandurski.eu

Odszkodowania

Odszkodowania

Odszkodowania

Kancelaria świadczy usługi w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od towarzystw ubezpieczeniowych oraz innych instytucji zobligowanych do usunięcia szkody. Dzięki pomocy profesjonalnej kancelarii, zatrudniającej radców prawnych i aplikantów, skutecznie i bez żadnych problemów odzyskają Państwo należne pieniądze. Po powierzeniu nam prowadzenia sprawy podejmujemy wszelkie czynności zmierzające do uzyskania dla poszkodowanego rekompensaty w postaci odszkodowania, zadośćuczynienia oraz renty, łącznie z reprezentowaniem w sądzie.

Prowadzimy sprawy dotyczące:

Wypadki komunikacyjne

Jeżeli byłeś uczestnikiem(kierowcą, pasażerem, pieszym rowerzystą) wypadku komunikacyjnego możesz mieć następujące roszczenia wobec firmy ubezpieczeniowej:

 • zadośćuczynienie – jednorazowe świadczenie pieniężne mające na celu złagodzenie krzywdy poniesionej w wyniku zdarzenia,
 • zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji –m.in.: zakupu leków, pobytu w szpitalu i zabiegów rehabilitacyjnych, konsultacji u specjalistów, dojazdu poszkodowanego na leczenie oraz przejazdów osób bliskich w celu odwiedzin w szpitalu, kosztów poniesionych na zakup sprzętu ortopedycznego i protez,
 • renta – w przypadku utraty całkowicie lub częściowo zdolności do pracy zarobkowej albo zwiększenia się potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość,
 • jednorazowe odszkodowanie – w przypadku inwalidztwa z możliwością wykonywania innego zawodu,
 • zwrot kosztów przygotowania do wykonywania innego zawodu – poszkodowana stracił możliwość wykonywania dotychczasowej pracy zarobkowej,
 • zwrot utraconych zarobków – przy krótszych okresach niezdolności do pracy.
 • Zajmiemy się skompletowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów, dzięki którym będzie możliwe zgłoszenie roszczenia.
 • Zgłosimy szkodę i będziemy monitorować proces likwidacji przez ubezpieczyciela.
 • Po zakończeniu etapu przedsądowego dokonywana jest analiza zasadności skierowania sprawy na drogę sądową i w razie pozytywnej decyzji będziemy reprezentować w sądzie.

Błędy medyczne

Jeżeli zostałeś poszkodowany w wyniku popełnionego błędu medycznego, będącego następstwem niezgodnego z wiedzą medyczną postępowania lekarza, możesz starać się min. o odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Niezbędne dla dochodzenia jakichkolwiek roszczeń za błąd medyczny jest możliwość jego udowodnienia. W tym zakresie niezbędne jest przedstawienie dokumentacji medycznej z opisem nieprawidłowej diagnozy lub opinii o źle wykonanej operacji.

 • Zajmiemy się skompletowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów, dzięki którym będzie możliwe prowadzenie postępowań.
 • Zgłosimy sprawę i będziemy prowadzić postępowania w Twoim imieniu.
 • Po zakończeniu etapu przedsądowego dokonywana jest analiza zasadności skierowania sprawy na drogę sądową i w razie pozytywnej decyzji będziemy reprezentować w sądzie.

Wypadki przy pracy

Pomagamy uzyskać odszkodowanie osobom, które zostały poszkodowane w wyniku wypadku przy pracy, za który odpowiedzialność ponosi pracodawca.

W tym zakresie podejmujemy działania celem uzyskania dla Państwa jak najwyższego świadczenia za zaistniałe zdarzenia z OC pracodawcy, grupowego bądź indywidualnego ubezpieczenia NNW oraz renty.

 • Zajmiemy się skompletowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów, dzięki którym będzie możliwe zgłoszenie roszczenia o wypłatę świadczenia, zadośćuczynienia za zaistniałe w miejscu wykonywania czynności służbowych zdarzenie.
 • Zgłosimy szkodę i będzie monitorować proces likwidacji przez ubezpieczyciela.
 • Po zakończeniu etapu przedsądowego dokonywana jest analiza zasadności skierowania sprawy na drogę sądową i w razie pozytywnej decyzji będziemy reprezentować w sądzie.

Śmieć bliskiej osoby

Jeżeli bliska Ci osoba zmarła w wyniku wypadku możesz starać się o otrzymanie odszkodowania i zadośćuczynienia dla Ciebie oraz Twojej rodziny.

Reprezentujemy rodziny, które utraciły bliskich na skutek:

 • wypadków komunikacyjnych
 • wypadków przy pracy
 • wypadków w rolnictwie
 • błędów medycznych

Pomożemy Ci w dochodzeniu od ubezpieczyciela:

 • odszkodowania dla członków rodziny zmarłego, których sytuacja życiowa uległa znacznemu pogorszeniu wskutek tej śmierci,
 • zadośćuczynienia od sprawcy za cierpienie, szkodę psychiczną, które są następstwem śmierci,
 • renty alimentacyjnej, dla tych bliskich, którym zmarły dostarczał środków do życia,
 • refundacji kosztów pochówku niezależnie od odszkodowania uzyskanego z ZUS.

Zajmiemy się skompletowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów, dzięki którym będzie możliwe prowadzenie postępowań.

 • Zgłosimy sprawę i będziemy prowadzić postępowania w Twoim imieniu.
 • Po zakończeniu etapu przedsądowego dokonywana jest analiza zasadności skierowania sprawy na drogę sądową i w razie pozytywnej decyzji będziemy reprezentować w sądzie.

Poślizgnięcia i upadki

Odszkodowania za upadek lub poślizgnięcie przysługują osobom, które zostały poszkodowane w wyniku poślizgnięcia się na śliskiej nawierzchni, czy potknięcia na nierówności chodnika, które są efektem niewłaściwego stanu ich utrzymania przez właściciela lub zarządcę nieruchomości.

Obowiązek utrzymania chodników w czystości wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Właściciel lub zarządca nieruchomości mi min. obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.

W razie zatem zaniedbania przez właściciela lub zarządcę nieruchomości powyższego obowiązku i następstwa w postaci wypadku na chodniku lub śliskiej nawierzchni, możliwe jest dochodzenie Twoich praw i uzyskanie należnego Ci odszkodowania.

 • Zajmiemy się skompletowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów, dzięki którym będzie możliwe prowadzenie postępowań.
 • Zgłosimy sprawę i będziemy prowadzić postępowania w Twoim imieniu.
 • Po zakończeniu etapu przedsądowego dokonywana jest analiza zasadności skierowania sprawy na drogę sądową i w razie pozytywnej decyzji będziemy reprezentować w sądzie i w razie pozytywnej decyzji będziemy reprezentować w sądzie.

Wypadki w rolnictwie

O świadczenia finansowe w postaci odszkodowania za wypadki na roli mogą ubiegać się osoby, które wskutek nagłego zdarzenia stały się ofiarą wypadku podczas wykonywania prac związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

Przesłanką wypłaty odszkodowania jest wystąpienie przyczyn zewnętrznych, bez których nie doszłoby do zdarzenia.

Z ubezpieczenia OC wypłacane są również rekompensaty finansowe z tytułu szkody, którą ponosi nie tylko właściciel gospodarstwa, ale również osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, jak również osoby pracujące na ternie gospodarstwa oraz wykonujące czynności związane z jego prowadzeniem.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkowym ubezpieczeniem, które powinni posiadać wszyscy właściciele gospodarstw.

Ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej obowiązkowego dla właścicieli gospodarstw objęte są zarówno pojazdy wolnobieżne należące do właściciela gospodarstwa, jak również inne maszyny.

Ubezpieczenie pozwoli na pokrycie kosztów naprawy szkód wyrządzonych przez pracowników, które są rezultatem ruchu pojazdów należących do rolnika.

 • Zajmiemy się skompletowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów, dzięki którym będzie możliwe prowadzenie postępowań.
 • Zgłosimy sprawę i będziemy prowadzić postępowania w Twoim imieniu.
 • Po zakończeniu etapu przedsądowego dokonywana jest analiza zasadności skierowania sprawy na drogę sądową i w razie pozytywnej decyzji będziemy reprezentować w sądzie.

Zasady działania

Spotkanie/Wstępna konsultacja prawna

Pierwsze spotkanie może się odbyć w biurze Kancelarii lub w miejscu wybranym przez klienta, pozwala nam na przedstawienie opisu sprawy, a także udostępnienie podstawowej dokumentacji celem dokonania jej weryfikacji przez pracowników oraz przygotowania oferty na prowadzenie sprawy.

Możliwa jest wstępna weryfikacja telefoniczna lub mailowa.

Przekaż lub prześlij nam swoje dokumenty. Przeanalizujemy Twoją sprawę wnikliwie, a następnie skontaktujemy się z Tobą w przypadku pytań. Im więcej dowiemy się o sprawie, tym większe szanse na wygraną.

Za zapoznanie się ze sprawą nie pobieramy żadnego wynagrodzenia.

Po ustaleniu stanu faktycznego i prawnego otrzymasz od nas informację, co w danej sprawie można zrobić.

Od Ciebie będzie wtedy zależało, czy podpiszesz z nami umowę na obsługę w danej sprawie.

Przedstawienie oferty na prowadzenie sprawy

Po pierwszym spotkaniu i otrzymaniu podstawowych dokumentów celem analizy sprawy klienta, przygotowywana jest oferta na prowadzenie jego sprawy.

Każda sprawa traktowana jest indywidualnie a wysokość wynagrodzenia za jej prowadzenie określana jest na podstawie stopnia jej skomplikowania, niezbędnego nakładu pracy przy jej prowadzeniu, czasu poświęconego na przygotowanie się do prowadzenia sprawy, w tym zakresu dokumentów niezbędnych przez nas do skompletowania przed zgłoszeniem szkody.

Zawarcie Umowy/Udzielenie Pełnomocnictwa

Podczas przedstawienia oferty na spotkaniu lub formie mailowej, wyjaśniane są wszystkie wątpliwości klienta co do zasad prowadzenia sprawy i wynagrodzenia firmy, a także wszelkie inne związane z powierzoną sprawą, podpisaną umową i udzielonym pełnomocnictwem.

Skompletowanie wymaganych dokumentów

Po podpisaniu umowy i udzieleniu pełnomocnictwa, zajmujemy się skompletowaniem dokumentacji niezbędnej celem dochodzenia roszczeń ubezpieczeniowych. W tym celu występujemy do:

Sądów,
Prokuratur,
Policji,
Placówek medycznych.
Na tym etapie kompletujemy dokumenty celem przystąpienia do likwidacji szkody klienta.

Weryfikacja sprawy, roszczeń i ocena rozmiaru szkody

Po skompletowaniu dokumentacji, radca prawny lub adwokat, dokonuje analizy sprawy, ocenia zasadność i wysokość należnych klientowi roszczeń.

Następnie szkoda klienta zgłaszana jest do firmy ubezpieczeniowej, która dokonuje analizy sprawy i przeprowadza postępowanie likwidacyjne.

Kontrola prawidłowości i terminowości likwidacji szkody

Po zgłoszeniu szkody do firmy ubezpieczeniowej, nasi pracownicy:

monitują likwidację przez niego szkody,
współpracują przy ustalaniu terminów komisji lekarskich z klientami i ubezpieczycielem,
uzupełniają dokumentację żądaną przez ubezpieczyciela,
wysyłają ponaglenia i skargi w razie opóźnienia w likwidacji szkody.

Negocjacje/Odwołania celem podwyższenia kwoty odszkodowań

Po otrzymaniu stanowiska firmy ubezpieczeniowej względem zgłoszonych roszczeń, dokonywana jest ponowna analiza sprawy, ocena zasadności i wysokości należnych klientowi roszczeń.

Po analizie stanowiska ubezpieczyciela podejmowane są działania celem podwyższenia wypłaconych przez niego kwot, a w szczególności składane są ewentualne odwołania i prowadzone negocjacje.

Analiza zasadności skierowania sprawy na drogę sądową

W przypadku braku zaspokojenia na etapie przedsądowym roszczeń Klienta w całości, dokonywana jest analiza zasadności skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

Klient otrzymuje pełną informację na temat związanych z tym kosztów, w tym opłat sądowych i pełnomocnika, jak również ryzyka związanego ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

To Klient posiadający pełną wiedzę na temat kosztów i ryzyka związanego ze skierowaniem sprawy na drogę sądową podejmuje decyzję.

W przypadku pozytywnej decyzji klienta, przedstawiamy propozycję pełnomocnika – radcy prawnego lub adwokata, który będzie reprezentował Klienta na etapie sądowym.

Prześlij nam swoje dokumenty. Przeanalizujemy Twoją sprawę wnikliwie, a następnie skontaktujemy się z Tobą w przypadku pytań. Im więcej dowiemy się o sprawie, tym większe szanse na wygraną. Za zapoznanie się ze sprawą nie pobieramy żadnego wynagrodzenia. Po ustaleniu stanu faktycznego i prawnego otrzymają Państwo od nas informację, co w danej sprawie można zrobić. Od Państwa będzie wtedy zależało, czy podpiszą Państwo z nami umowę na obsługę w danej sprawie.

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie w sprawach odszkodowawczych ustalane jest elastycznie w zależności od sytuacji Klienta i formy pomocy ma być mu udzielona, w tym od nakładu pracy i stopnia skomplikowania jego sprawy.

Proponujemy naszym Klientom różne modele wynagrodzenia, w tym w szczególności poprzez rozłożenie płatności na raty czy też częściowe uzależnienie jego zapłaty od osiągniętego wyniku.

Zasady ustalamy na początku współpracy, którą zawsze możemy zakończyć na standardowej poradzie prawnej.