+48 661 344 384
www.sandurski.eu

Antywindykacja

Oferta antywindykacji

Antywindykacja

Antywindykacja, czyli oddłużanie, to pomoc prawna polegająca na prowadzeniu czynności w imieniu dłużnika. Celem takiej pomocy jest polepszenie sytuacji osoby zadłużonej wykorzystując obowiązujące przepisy prawne.

W zależności od sytuacji w jakiej znajduje się dłużnik, naszym zadaniem jest:

Reprezentowanie Dłużnika w sprawie sądowej

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w reprezentacji Dłużników przed sądami. Najczęstszymi przypadkami z jakimi zgłaszają się nasi klienci to czas po otrzymaniu nakazu zapłaty. W tym czasie możliwe jest złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty co umożliwia merytoryczne zbadanie sprawy i możliwość zgłoszenia zarzutów względem długu, w szczególności zarzutu przedawnienia. Wielokrotnie udało nam się odwrócić losy prawomocnych już formalnie nakazów zapłaty, co najczęściej było pokłosiem wskazywania przez Wierzycieli nieaktualnych adresów zamieszkania Dłużników.

Reprezentowanie Dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym

Wielokrotnie nasi kliencie zgłaszali się do nas na etapie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika Sądowego. Na tym etapie możliwe jest jeszcze odwrócenie losów postępowania, w tym skuteczne uchylenie nakazu zapłaty będącego podstawą prowadzonej egzekucji. Mamy doświadczenie w takich działaniach i dla naszych klientów udało nam się wiele razy uchylić nakaz zapłaty oraz odzyskać kwoty wpłacone do Komornika. Rodzaj możliwych działań zależny jest od okoliczności sprawy, a informacja przekazywana jest klientowi już na wstępie formie informacji prawnej po analizie przedłożonych dokumentów.

Restrukturyzacja zobowiązań

Działania celem rozłożenia długu na dogodne dla dłużnika raty, a nawet do częściowego umorzenia zobowiązania. W toku podejmowanych negocjacji z wierzycielami istnieje szansa na umorzenie części długu, a pozostałej części rozłożenia na dogodne nieoprocentowane raty.

Umorzenie zobowiązań

Działania celem umorzenia zobowiązania. Po dokonanej analizie prawnej przygotowujemy lub pomagamy przygotować do złożenia odpowiednie wnioski wraz z kompletem potrzebnych dokumentów.

Upadłość konsumencka

W sytuacji kiedy nie ma możliwości podjęcia skutecznych dla klienta innych działań windykacji, pozostaje rozważenie możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Przed podjęciem decyzji Klient otrzymuje komplet informacji o zasadach tego postępowania, jego fazach i ewentualnych konsekwencji. W razie zdecydowania się na tą formę oddłużenia, udzielamy kompleksowej pomocy przy złożeniu wniosku, a także w toku postępowania po ogłoszeniu upadłości.

Etapy w procesie pomocy osobom zadłużonym:

 • Etap I – analiza sytuacji Klienta. Spotkanie z Klientem, zebranie wszystkich dokumentów dotyczących sprawy.
 • Etap II – wstępna analiza prawna. Opracowanie zebranej dokumentacji i wskazanie propozycji rozwiązania problemu Klienta.
 • Etap III – opinia prawna. Opinia prawna, wycena działań oraz wskazanie drogi wyjścia z problemu.
 • Etap IV – działanie ze strony kancelarii. Objęcie Klienta opieką prawną, działania ze strony kancelarii. Rozwiązanie problemu.

Świadczymy następujące usługi:

 • analiza prawna i finansowa sytuacji dłużnika,
 • rekomendacja postępowania w sprawie zadłużenia,
 • negocjacje z wierzycielem, przygotowanie i opiniowanie treści ugód,
 • doradztwo i pomoc w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw,
 • doradztwo w sprawach upadłości likwidacyjnej, układowej, konsumenckiej,
 • zastępstwo na etapie postępowania przedsądowego, sądowego, egzekucyjnego,
 • przygotowanie i ocena wszelkich dokumentów regulujących sytuacje prawną.

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie przy usłudze antywindykacji ustalane jest elastycznie w zależności od sytuacji w jakiej znajduje się Klient i jaka forma pomocy ma być mu udzielona, w tym od nakładu pracy i stopnia skomplikowania jego sprawy.

Proponujemy naszym Klientom różne modele wynagrodzenia, w tym w szczególności poprzez rozłożenie płatności na raty czy też częściowe uzależnienie jego zapłaty od osiągniętego wyniku.

Zasady ustalamy na początku współpracy, którą zawsze możemy zakończyć na standardowej poradzie prawnej.

Jeżeli firma windykacyjna, fundusz sekurytyzacyjny lub komornik sądowy chcą ściągnąć od Ciebie dług, powinieneś jak najszybciej zgłosić się do nas, by uzyskać profesjonalną pomoc i ochronę przed negatywnymi skutkami finansowymi tego typu działań.