+48 661 344 384
www.sandurski.eu

Mam komornika

Mam komornika mimo, że nie doręczono mi nigdy pisma z sądu

Zdarzyło mi się w praktyce wielokrotnie, że zgłaszali się do mnie klienci w sprawie postępowania egzekucyjnego, którzy nie otrzymali wcześniej wyroku lub nakazu zapłaty stanowiącego podstawę prowadzonej egzekucji. W takim przypadku niezależnie od ewentualnych czynności związanej z egzekucją zawsze proponuję klientowi ustalenie dlaczego nie otrzymał orzeczenia z sądu.

Zdarza się bowiem często, że sąd wysłał korespondencję do klienta na adres pod którym od wielu lat nie mieszka lub doręczenie było z innych przyczyn wadliwe. Jest to najczęściej wynikiem nieprawidłowej praktyki firm windykacyjnych,  w czym przodują niestandaryzowane sekurytyzacyjne fundusze inwestycyjne zamknięte, które nabywając wierzytelność klienta często dysponują jego adresem sprzed wielu lat i nie podejmują działań celem jego aktualizacji.

W takim przypadku zawsze podejmuję się przejrzenia akt i wykonania ich fotokopii, a następnie analizy zasadności wniesienia środka odwoławczego, w postaci najczęściej sprzeciwu.

Podkreślenia wymaga, że w przypadku wniesienia skutecznego sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym i elektronicznym postępowaniu upominawczym nakaz zapłaty traci moc, co umożliwia następnie umorzenie egzekucji (najczęściej bez poniesienia jej kosztów) i rozpoznaniem sprawy przez Sąd na rozprawie. Taka sytuacja może mieć miejsce nawet w sprawach sprzed wielu lat, a moim rekordem jak na razie w tego typu sprawach jest utrata mocy przez nakaz zapłaty sprzed 11 lat.

Skuteczne wniesienie sprzeciwu jest w takim przypadku zależne od stwierdzenia przez Sąd czy został on wniesiony w terminie lub zasadności złożonego wniosku o przywrócenie terminu do jego wniesienia. W obu przypadkach kluczowe jest zgromadzenie dokumentów potwierdzających miejsce zamieszkania(nie zameldowania!) klienta w okresie od dnia złożenia pozwu do dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu. W tym celu uzasadnione jest skonsultowanie sprawy przez klienta z profesjonalnym pełnomocnikiem – adwokatem lub radcą prawnym, którzy wskażą niezbędne dokumenty i pomogą w ich skompletowaniu. W takim przypadku można podważyć domniemanie skuteczności doręczenia zastępczego(przez tzw. awizo) z art. 139 kodeksu postępowania cywilnego. Przepis ten stanowi bowiem podstawę do ustalenia przez Sąd skutecznego doręczenia dłużnikowi korespondencji z Sądu, do czego wystarczające jest dwukrotne awizowanie przesyłki pod wskazanym w pozwie adresem przez listonosza. Sąd bowiem nie ma ani prawa, ani obowiązku do ustalania adresów stron procesu wskazanych pozwem, a dopiero w razie ewentualnej informacji od doręczyciela w formie adnotacji na przesyłce o braku zamieszkiwania adresata pod wskazanym adresem, może nabrać wątpliwości w tym zakresie i stwierdzić nieskuteczność doręczenia.

Wielokrotnie przedmiotowa sytuacja zaistniała w stosunku do roszczeń, które uległy przedawnieniu lub były niezasadne z innych względów, co z kolei uzasadniało oddalenie roszczeń wobec klienta i zwalniało go z zobowiązania względem wierzyciela.

W związku z tym, jeżeli spotkała Cię podobna sytuacja i masz wątpliwości co do zasadności prowadzonej egzekucji, zadzwoń (661344384 lub 661804868) i umów się na spotkanie lub napisz do nas maila(kancelaria@sandurski.eu lub sekretariat@sandurski.eu).