+48 661 344 384
www.sandurski.eu

Blog Radcy Prawnego

Przemysław Sandurski

Etapy egzekucji z udziału w nieruchomości

Licytacja

Licytacja odbywa się publicznie w obecności i pod nadzorem sędziego. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się, pozostałym natomiast licytantom zwraca się niezwłocznie)

W przetargu nie mogą uczestniczyć:

  • dłużnik oraz jego małżonek dzieci, rodzice i rodzeństwo,
  • komornik oraz jego małżonek dzieci, rodzice i rodzeństwo,
  • osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym,
  • licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji,
  • osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym.

Przetarg odbywa się ustnie. Postąpienie nie może wynosić mniej niż jeden procent ceny wywołania, z zaokrągleniem wzwyż do pełnych złotych. Zaofiarowana cena przestaje wiązać, gdy inny licytant zaofiarował cenę wyższą. Po ustaniu postąpień komornik, uprzedzając obecnych, że po trzecim obwieszczeniu dalsze postąpienia nie będą przyjęte, obwieści trzykrotnie ostatnio zaofiarowaną cenę, zamknie przetarg i wymieni licytanta, który zaofiarował najwyższą cenę.

Najniższa suma, za którą nieruchomość można nabyć na pierwszej licytacji (cena wywołania), wynosi trzy czwarte sumy oszacowania.

W przypadku, kiedy nikt nie zgłosił wniosku o przejęcie nieruchomości albo przedmiot egzekucji nie jest nieruchomością rolną, komornik na wniosek wierzyciela wyznacza drugą licytację, na której cena wywołania stanowi dwie trzecie sumy oszacowania. Cena ta jest najniższa, za którą można nabyć nieruchomość.