+48 661 344 384
www.sandurski.eu

Blog Radcy Prawnego

Przemysław Sandurski

Etapy egzekucji z udziału w nieruchomości

Opis i oszacowanie

Po upływie terminu określonego w wezwaniu dłużnika do zapłaty długu (dwa tygodnie od doręczenia wezwania) komornik na wniosek wierzyciela dokonuje opisu i oszacowania zajętej nieruchomości.

W razie skierowania egzekucji do ułamkowej części nieruchomości opisowi i oszacowaniu podlega cała nieruchomość. Sumą oszacowania takiej części jest odpowiednia część sumy oszacowania całej nieruchomości. Stosunek, w jakim pozostaje egzekwowana cześć ułamkowa nieruchomości do całej nieruchomości (np. 1/4), jest jednocześnie stosunkiem wartości egzekwowanej części ułamkowej do całej sumy oszacowania (1/4 sumy oszacowania całej nieruchomości).

Na wniosek wierzyciela lub dłużnika, zgłoszony nie później niż podczas opisu i oszacowania, jak również z urzędu może być ponadto wystawiona na licytację wyłącznie wydzielona część zajętej nieruchomości, jeżeli jej cena wywołania wystarcza na zaspokojenie wierzyciela egzekwującego.

Oszacowania nieruchomości dokonuje powołany przez komornika biegły uprawniony do szacowania nieruchomości na podstawie odrębnych przepisów.