+48 661 344 384
www.sandurski.eu

Blog Radcy Prawnego

Przemysław Sandurski

Egzekucja z udziału dłużnika w nieruchomości

Zdarza się, że dłużnik przeciwko któremu prowadzone jest postępowanie egzekucyjne posiada udział w nieruchomości. Powstaje w takim przypadku pytanie, jak przebiega egzekucja długu z udziału w nieruchomości, a w szczególności czy sprzedaży podlega cała nieruchomość, czy tylko część należąca do dłużnika, czy też wierzyciel może żądać sprzedaży całości nieruchomości?

W przypadku, gdy dłużnik posiada udział w nieruchomości możliwe jest przeprowadzenie egzekucji wyłącznie z jego udziału w nieruchomości, nie jest natomiast możliwe prowadzenie egzekucji z całej nieruchomości.

Należy przy tym podkreślić, że egzekucja z ułamkowej części nieruchomości nie jest możliwa, gdy część ułamkowa nie stanowi udziału współwłaściciela, lecz jest jedną z części nieruchomości należącą do jednego dłużnika (np. dłużnik jest właścicielem działki gruntu wchodzącej w skład nieruchomości) – wtedy prowadzona jest egzekucja z całej posiadanej przez niego nieruchomości (działki).

Nie można również w trybie przewidzianym dla egzekucji z ułamkowej części nieruchomości prowadzić egzekucji z nieruchomości będącej przedmiotem współwłasności łącznej (współwłasność wspólników spółki cywilnej lub jawnej oraz współwłasność małżeńska majątkowa).