+48 661 344 384
www.sandurski.eu

Blog Radcy Prawnego

Przemysław Sandurski

Dlaczego komplementariuszem w SKA jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością?

Komplementariusz w SKA odpowiada za zobowiązania SKA w sposób nieograniczony solidarnie z SKA. Dla ograniczenia  możliwości egzekwowania z majątku osobistego komplementariuszy wykorzystują oni konstrukcję w której komplementariuszem w SKA jest założona przez nich wcześniej spółka z ograniczoną odpowiedzialności, a oni są jedynymi wspólnikami sp. z o.o. Jako wspólnicy sp. z o.o. nie ponoszą oni odpowiedzialności za jej zobowiązania.

Co jednak w sytuacji kiedy wspólnicy sp. z o.o. są członkami zarządu? W pierwszej kolejności należy wskazać, że za swoje zobowiązania jako pierwsza  ponosi odpowiedzialność sama SKA. Dopiero w momencie, gdy egzekucja z majątku SKA okaże się bezskuteczna, do odpowiedzialności mogą zostać pociągnięci jej komplementariusze, czyli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Dopiero zatem w drugiej kolejności prowadzi się zatem egzekucję z majątku sp. z o.o.. Gdyby jednak i ta egzekucja okazała się bezskuteczna – w pewnych sytuacjach – do odpowiedzialności mogą zostać pociągnięci członkowie zarządu spółki z o.o.

Podstawą ewentualnej odpowiedzialności członków zarządu komplementariusza będzie art. 299 Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z tym przepisem członkowie zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiadają solidarnie za zobowiązania spółki z o.o., jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna. Członkowie zarządu mogą uwolnić się od odpowiedzialności za zobowiązania spółki, jeżeli wykażą, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie układowe względem spółki z o.o., chyba że nie dokonali powyższego nie ze swojej winy, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcia postępowania układowego wierzyciel spółki nie poniósł szkody.

Powyższe zasady odpowiedzialności komplementariusza SKA są zatem korzystniejsze od konstrukcji, w której komplementariuszem byłby bezpośrednio wspólnik komplementariusza. W przypadku bowiem, kiedy wspólnikiem byłaby osoba fizyczna, wierzyciel mógłby dochodzić od niej zaspokojenia swojej wierzytelności już po wykazaniu, że egzekucja z majątku SKA jest bezskuteczna lub gdy jest oczywiste, że egzekucja ta będzie bezskuteczna. Należy bowiem mieć na uwadze, że na podstawie art. 7781 k.p.c. tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko SKA sąd nadaje klauzulę wykonalności przeciwko wspólnikowi ponoszącemu odpowiedzialność bez ograniczenia za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem(komplementariuszowi), gdy egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, jak też wtedy, gdy jest oczywiste, że egzekucja ta będzie bezskuteczna. Do egzekucji natomiast przeciwko członkowi zarządu komplementariusza konieczne będzie, po bezskuteczności egzekucji przeciwko SKA i jej komplementariuszowi, wytoczenie nowego powództwa, w którym może on żądać zwolnienia z odpowiedzialności  po wykazaniu okoliczności wymienionych w art. 299 ksh oraz ewentualne nowego postępowanie egzekucyjne.