+48 661 344 384
www.sandurski.eu

Blog

Spółka komandytowo-akcyjna, co to właściwie jest?

W obrocie handlowym coraz częstszym zjawiskiem stało się występowanie spółek komandytowo akcyjnych (w skrócie „SKA”) z udziałem jako komplementariuszy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Przyczyną takiego stanu rzeczy były oczywiście korzyści podatkowe dla wspólników spółki (akcjonariuszy) oraz ograniczenie ich odpowiedzialności względem wierzycieli w...
czytaj więcej

Wady nieruchomości nabytej podczas egzekucji

Czy nabywcy nieruchomości przysługują uprawnienia w razie ujawnienia się jej wad po nabyciu w toku postępowania egzekucyjnego? Nabywca nie może żądać unieważnienia nabycia ani zmniejszenia ceny z powodu wad nieruchomości lub przedmiotów razem z nią nabytych. W przypadku nabycia nieruchomości w postępowaniu...
czytaj więcej

Prawa i obowiązki współwłaścicieli w trakcie egzekucji z udziału w nieruchomości

Egzekucji podlega udział dłużnika w nieruchomości, jakie są prawa i obowiązki pozostałych współwłaścicieli pozostałych współwłaścicieli? Współwłaściciel nie będący dłużnikiem osobistym nie jest stroną postępowania egzekucyjnego i nie spoczywają na nim w zasadzie żadne obowiązki, z zastrzeżeniem ewentualnego udostępnienia swojej części nieruchomości biegłemu....
czytaj więcej

Przejęcie nieruchomości lub udziału na własność w trakcie egzekucji z nieruchomości

W trakcie postępowania egzekucyjnego z nieruchomości niektórym podmiotom wymienionym w przepisach, we wskazanych tam okolicznościach, przysługuje prawo przejęcia nieruchomości na własność. Prawo do przejęcia własności przysługuje zgodnie z przepisami: współwłaścicielowi nieruchomości rolnej wystawionej na licytację, nie będącemu dłużnikiem osobistym, jeżeli na pierwszej...
czytaj więcej